Aktualności

Aktualności

Słyszenie zaczyna się w uchu a kończy w mózgu.
Baza wiedzy
Słyszenie zaczyna się w uchu a kończy w mózgu.

Ucho jest tylko częścią układu słuchowego. Ma za zadanie przekazać informację o otaczającym nas świecie dźwięków do mózgu, którego rolą jest  odpowiednie przetworzenie tej informacji  i jej zinterpretowanie. Możemy więc w uproszczeniu powiedzieć, że tak naprawdę słyszymy mózgiem. Podczas  słyszenia zachodzi wiele złożonych i dynamicznych procesów. Sygnały akustyczne po zamianie na impulsy nerwowe są pod różnym kątem analizowane i przetwarzane w ośrodkowej części układu słuchowego. Kiedy jeden lub kilka elementów tej skomplikowanej sieci procesów jest niedojrzały lub zaburzony dziecko/ dorosły…

Rodzaje afazji rozwojowej
Afazja, Baza wiedzy
Rodzaje afazji rozwojowej

Wyróżnia się trzy rodzaje afazji rozwojowej: afazja rozwojowa typu ekspresyjnego (ruchowa, motoryczna) – dzieci a tym typem afazji nie przejawiają poważnych problemów w rozumieniu języka. Tracą natomiast zdolność mówienia. Zdają sobie sprawę, jakie myśli pragną wyrazić, ale nie znajdują na to odpowiednich słów. afazja rozwojowa typu percepcyjnego (sensoryczna) – dzieci dotknięte tym typem afazji mają trudności z rozumieniem języka przy zachowanej zdolności mówienia. Słyszą mowę innych i same mówią,…

Przed rozpoczęciem terapii autyzmu!
Baza wiedzy, Terapia autyzmu
Przed rozpoczęciem terapii autyzmu!

Przed rozpoczęciem terapii! musisz mieć świadomość, że Autyzm jest zaburzeniem, które charakteryzuje się nieprawidłowościami występującymi jednocześnie ! w trzech obszarach tzw. triada autystyczna: Zaburzone interakcje społeczne Ograniczona zdolność tworzenia relacji z innymi ludźmi i uczestniczenia w interakcjach społecznych Zaburzona komunikacja Zaburzona umiejętność komunikowania się Ograniczone, powtarzające się wzorce zachowań Schematyzm, ograniczony repertuar aktywności i zainteresowań – (WHO,2002) Charakterystyczne jest występowanie zaburzeń we wszystkich tych sferach równocześnie!! Jest to ważny warunek diagnozy, ponieważ pojedyncze symptomy…

Sygnały autyzmu i wczesne sygnały autyzmu
Baza wiedzy, Terapia autyzmu
Sygnały autyzmu i wczesne sygnały autyzmu

Wczesne sygnały autyzmu: • 6 miesięcy – brak spontanicznej mimiki i gestów np. odpowiadania uśmiechem na uśmiech; brak kontaktu wzrokowego z rodzicami i osobami bliskimi • 9 miesięcy – brak wspólnego pola uwagi np. brak podążania wzrokiem za bliskimi, brak wskazywania palcem, brak naśladowania gestów, dźwięków i mimiki innych osób • 12 miesięcy – brak intencjonalnego pokazywania,  wskazywania palcem, sięgania, odmachiwania „papa!”, używania dźwięków mowy, a nawet pierwszych słów…

Dyslalia – diagnoza i terapia wad wymowy
Baza wiedzy
Dyslalia – diagnoza i terapia wad wymowy

Terminem Dyslalia określamy wszystkie wady wymowy objawiające się nieprawidłową wymową głosek – deformacją głosek, zastępowaniem głosek innymi  głoskami lub opuszczaniem głosek. Dyslalia może być jednoraka – kiedy dziecko nieprawidłowo wymawia jedną, konkretną głoskę, wieloraka – kiedy tych głosek jest kilka lub kilkanaście, lub nawet całkowita – gdy dziecko mówi bełkotliwie, niezrozumiale, albo nieprawidłowo wymawia ponad 70 proc. głosek.

Do najczęściej występujących wad wymowy należą
Baza wiedzy
Do najczęściej występujących wad wymowy należą

sygmatyzm ( seplenienie) – nieprawidłowa wymowa głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż rotacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski r kappacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski k, k’ gammacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski g, g’ lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l betacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski b mowa bezdźwięczna –…

Istotny czynnik w procesie kształtowania mowy
Baza wiedzy
Istotny czynnik w procesie kształtowania mowy

Bardzo istotnym czynnikiem w procesie kształtowania mowy i posługiwania się mową jest sprawny układ słuchowy. Każdy logopeda przed rozpoczęciem terapii powinien mieć pewność, że specyficzne problemy pacjenta nie są wynikiem uszkodzeń słuchu fizjologicznego lub zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD). Każda terapia powinna więc rozpoczynać się od podstawowego badania słuchu! Taki właśnie standard stosuję w mojej praktyce, jestem certyfikowanym diagnostą i terapeutą zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą NeuroFlow.

Procesy, które składają się na efektywne komunikowanie się mową
Baza wiedzy
Procesy, które składają się na efektywne komunikowanie się mową

lokalizacja źródła dźwięków analiza czasowa dźwięków pamięć i uwaga słuchowa dekodowanie fonologiczne Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (centralne zaburzenia słuchu) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona: Lokalizacja źródła dźwięku Różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy Rozpoznawanie wzorców dźwiękowych Analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego Umiejętność rozumienia mowy zniekształconej Umiejętność rozumienia mowy w obecności…

Przed rozpoczęciem terapii Zespół Aspergera ( ZA)
Baza wiedzy
Przed rozpoczęciem terapii Zespół Aspergera ( ZA)

Zaburzenia te dotyczą głównie: interakcji społecznych – ograniczona zdolność tworzenia relacji z innymi ludźmi i uczestniczenia w interakcjach społecznych ograniczonych, powtarzających się wzorców zachowań, zainteresowań i czynności oraz trudności w zaakceptowaniu zmian Rozwój mowy oraz rozwój poznawczy przebiega bardziej prawidłowo w porównaniu do osób z autyzmem. Istotą ZA są zaburzenia RELACJI SPOŁECZNYCH i SZTYWNOŚĆ ZACHOWAŃ! I na tych obszarach należy skupić terapię. Zespół Aspergera często diagnozowany jest dopiero po 3 roku życia! Ponieważ problemy najczęściej ujawniają się…

Terapia afazjii
Baza wiedzy
Terapia afazjii

Szczególnie inspirująca jest dla mnie praca z osobami z afazją. Istnieje wiele definicji afazji, ta opracowana przez Maruszewskiego brzmi: „Afazja to spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy u człowieka, który już uprzednio opanował te czynności”. Afazja najczęściej jest następstwem urazów neurologicznych, takich jak udar, wylew czy uraz komunikacyjny. Nie ma jednego obrazu afazji, właściwie każdy przypadek jest inny, specyficzny, indywidualny.…

Afazja dziecięca
Baza wiedzy
Afazja dziecięca

Na określenie afazji rozwojowej stosuje się zamiennie takie terminy jak: niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, dysfazja, alalia, SLI Afazja rozwojowa występująca u dzieci jest specyficznym zaburzeniem rozwoju mowy i języka – dzieci pomimo prawidłowego słuchu fizycznego i normy intelektualnej, mają trudności z nabywaniem i rozumieniem mowy.

Jak się bawić aby wspierać mowę
Baza wiedzy
Jak się bawić aby wspierać mowę

https://neurodots.pl/wp-content/uploads/2020/08/Live_-Jak-się-bawić-aby-wspierać-mowę-i.-NeuroDots.pl-Neurologopeda-Kasia-Chróścik-1.mp4

Live z Kate Wilde – autorką Logistyki
Baza wiedzy
Live z Kate Wilde – autorką Logistyki
https://neurodots.pl/wp-content/uploads/2020/08/Live-z-Kate-Wilde-autorką-Logistyki.-NeuroDots.pl-Neurologopeda-Kasia-Chróścik.mp4
Jak skutecznie i z miłością stawiać granice w ASD
Baza wiedzy
Jak skutecznie i z miłością stawiać granice w ASD
https://neurodots.pl/wp-content/uploads/2020/08/Live-z-Kate-Wilde_-jak-skutecznie-i-z.-NeuroDots.pl-Neurologopeda-Kasia-Chróścik.mp4
Z emocjami o emocjach w autyzmie
Baza wiedzy
Z emocjami o emocjach w autyzmie
https://neurodots.pl/wp-content/uploads/2020/08/Live_-Z-emocjami-o-emocjach-w-autyzmie-NeuroDots.pl-Neurologopeda-Kasia-Chróścik.mp4