Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Bardzo istotnym czynnikiem w procesie kształtowania mowy i posługiwania się mową jest sprawny układ słuchowy.

Każdy logopeda przed rozpoczęciem terapii powinien mieć pewność, że specyficzne problemy pacjenta nie są wynikiem uszkodzeń słuchu fizjologicznego lub zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD). Każda terapia powinna więc rozpoczynać się od podstawowego badania słuchu!

Taki właśnie standard stosuję w mojej praktyce, jestem certyfikowanym diagnostą i terapeutą zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą NeuroFlow.

Neuroflow Aktywny
Trening Słuchowy

To pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci  z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka. To także jedna z nielicznych terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, opartą na najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu
 • w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD.

Diagnozpodzielona jest na kilka etapów  – czas trwania ok 60 minut:

 1. Szczegółowy wywiad – dotyczący rozwoju dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji

2. Badanie audiometrii tonalnej – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie to pozwoli stwierdzić czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.

3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:

 • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
 • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
 • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

4. Raport z badania wraz z opisem i zaleceniami – na spotkaniu diagnostycznym terapeuta sporządza raport i szczegółowo go omawia. Raport zawiera wyniki diagnozy, analizę  wyników oraz podsumowanie obejmujące cenne informacje dla nauczycieli oraz innych terapeutów dziecka.

5. Diagnoza kontrolna – wskazana jest po każdym etapie treningu w celu oceny postępów dziecka.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://neuroflow.pl

Proces diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego NeuroFlow

Trening słuchowy Neuroflow®  jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

Założenia treningu Neuroflow:

 • Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem rodzica lub w gabinecie pod nadzorem terapeuty
 • Podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 tyg. do 9 tygodni.
 • Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min.
 • Cały trening trwa od 12 do 24 tygodni.

Program treningowy zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny, opowiadania, wiersze, zagadki.
Treść opowiadań, baśni dostosowana jest do każdego z poziomów rozwojowych dzieci, zawiera specjalne środki językowe i stylistyczne.
Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow® zawiera ćwiczenia rozumienia mowy w obecności różnych bodźców zagłuszających.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
 • wydłuża pamięci słuchową
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.