Zasady reklamacji i zwrotów

Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz
  pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego można składać:
 • pisemnie na adres: ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin ,
 • drogą korespondencji e-mail na adres: kontakt@neurodots.pl
 • W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu
  reklamacyjnym:
 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i
  daty wystąpienia nieprawidłowości,
 • żądania Klienta,
 • danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.
 • Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej
  złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby
  uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich
  uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Klientowi na
  reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację
  Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

  Odpowiedzialność za wady
 • Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi produktu wolnego od wad.
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma
  wadę fizyczną lub prawną.
 • W przypadku kiedy Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym fakcie
  Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą
  lub składając oświadczenie stosownej treści.
 • W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego
  dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Klient może kontaktować się ze
  Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej,
  przy czym preferowana jest forma elektroniczna.
 • Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 • O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości
  wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w
  reklamacji, w terminie do 14 dni.
 • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji:
  okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
  wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową
  sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży
  oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 • Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania
  reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
  skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej
  uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 • Więcej informacji na temat praw Kupującego można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony
  Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi
  za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

  Odstąpienie od Umowy
 • Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta
  wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej – Produktu, przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy
  zawartej ze Sprzedawcą (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy
  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 • W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub
  Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach
  wskazanych poniżej.
 • Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji
  poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą
  tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru
  formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego
  Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego
  niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności
  odstąpienia.
 • Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument
  lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania
  przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu
  odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub
  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
  zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w
  pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta
  wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w
  związku z formą zwrotu płatności.

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
  dostępu do tych procedur
 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze
  sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone
  przez strony konfliktu.
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez
  sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 • Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość
  skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich
  inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21
  maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich
  (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1) Konsument ma również możliwość złożenia skargi za
  pośrednictwem platformy ODR pod
  adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 • Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
  konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i
  wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i
  przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
  zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o
  świadczenie usług.
 • Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o
  rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie
  wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora
  Inspekcji Handlowej.