Baza wiedzy

Do najczęściej występujących wad wymowy należą

Do najczęściej występujących wad wymowy należą

sygmatyzm ( seplenienie) – nieprawidłowa wymowa głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż rotacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski r kappacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski k, k’ gammacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski g, g’ lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l betacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski b mowa bezdźwięczna –…

Dyslalia – diagnoza i terapia wad wymowy

Dyslalia – diagnoza i terapia wad wymowy

Terminem Dyslalia określamy wszystkie wady wymowy objawiające się nieprawidłową wymową głosek – deformacją głosek, zastępowaniem głosek innymi  głoskami lub opuszczaniem głosek. Dyslalia może być jednoraka – kiedy dziecko nieprawidłowo wymawia jedną, konkretną głoskę, wieloraka – kiedy tych głosek jest kilka lub kilkanaście, lub nawet całkowita – gdy dziecko mówi bełkotliwie, niezrozumiale, albo nieprawidłowo wymawia ponad 70 proc. głosek.

Sygnały autyzmu i wczesne sygnały autyzmu

Sygnały autyzmu i wczesne sygnały autyzmu

Wczesne sygnały autyzmu: • 6 miesięcy – brak spontanicznej mimiki i gestów np. odpowiadania uśmiechem na uśmiech; brak kontaktu wzrokowego z rodzicami i osobami bliskimi • 9 miesięcy – brak wspólnego pola uwagi np. brak podążania wzrokiem za bliskimi, brak wskazywania palcem, brak naśladowania gestów, dźwięków i mimiki innych osób • 12 miesięcy – brak intencjonalnego pokazywania,  wskazywania palcem, sięgania, odmachiwania „papa!”, używania dźwięków mowy, a nawet pierwszych słów…

Przed rozpoczęciem terapii autyzmu!

Przed rozpoczęciem terapii autyzmu!

Przed rozpoczęciem terapii! musisz mieć świadomość, że Autyzm jest zaburzeniem, które charakteryzuje się nieprawidłowościami występującymi jednocześnie ! w trzech obszarach tzw. triada autystyczna: Zaburzone interakcje społeczne Ograniczona zdolność tworzenia relacji z innymi ludźmi i uczestniczenia w interakcjach społecznych Zaburzona komunikacja Zaburzona umiejętność komunikowania się Ograniczone, powtarzające się wzorce zachowań Schematyzm, ograniczony repertuar aktywności i zainteresowań – (WHO,2002) Charakterystyczne jest występowanie zaburzeń we wszystkich tych sferach równocześnie!! Jest to ważny warunek diagnozy, ponieważ pojedyncze symptomy…

Rodzaje afazji rozwojowej

Rodzaje afazji rozwojowej

Wyróżnia się trzy rodzaje afazji rozwojowej: afazja rozwojowa typu ekspresyjnego (ruchowa, motoryczna) – dzieci a tym typem afazji nie przejawiają poważnych problemów w rozumieniu języka. Tracą natomiast zdolność mówienia. Zdają sobie sprawę, jakie myśli pragną wyrazić, ale nie znajdują na to odpowiednich słów. afazja rozwojowa typu percepcyjnego (sensoryczna) – dzieci dotknięte tym typem afazji mają trudności z rozumieniem języka przy zachowanej zdolności mówienia. Słyszą mowę innych i same mówią,…

Słyszenie zaczyna się w uchu a kończy w mózgu.

Słyszenie zaczyna się w uchu a kończy w mózgu.

Ucho jest tylko częścią układu słuchowego. Ma za zadanie przekazać informację o otaczającym nas świecie dźwięków do mózgu, którego rolą jest  odpowiednie przetworzenie tej informacji  i jej zinterpretowanie. Możemy więc w uproszczeniu powiedzieć, że tak naprawdę słyszymy mózgiem. Podczas  słyszenia zachodzi wiele złożonych i dynamicznych procesów. Sygnały akustyczne po zamianie na impulsy nerwowe są pod różnym kątem analizowane i przetwarzane w ośrodkowej części układu słuchowego. Kiedy jeden lub kilka elementów tej skomplikowanej sieci procesów jest niedojrzały lub zaburzony dziecko/ dorosły…